โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

สาระพื้นฐาน

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑         อ ๒๑๑๐๑    ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒         อ ๒๑๑๐๒      ๖๐  ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต
 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓         อ ๒๒๑๐๑     ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔        อ ๒๒๑๐๒       ๖๐  ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต
 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕        อ ๒๓๑๐๑     ๖๐  ชั่วโมง      ๑.๕  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖      อ ๒๓๑๐๒      ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕  หน่วยกิต

 

สาระเพิ่มเติม

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑   ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๑   อ ๒๐๒๐๑     ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒  ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๒    อ ๒๐๒๐๒    ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑   การเขียนเบื้องต้น ๑            อ ๒๐๒๓๑     ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒   การเขียนเบื้องต้น ๒            อ ๒๐๒๓๒     ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑    ทฤษฎีความรู้                   อ ๒๑๒๙๑     ๒๐  ชั่วโมง             ๐.๕  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๑   ภาษาจีนเบื้องต้น ๑                              จ ๒๐๒๐๑     ๔๐  ชั่วโมง            ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒   ภาษาจีนเบื้องต้น ๒                              จ ๒๐๒๐๒     ๔๐  ชั่วโมง            ๑.๐  หน่วยกิต
 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๓    อ ๒๐๒๐๓     ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒  ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๔    อ ๒๐๒๐๔    ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒  ความเรียงขั้นสูง                 อ ๒๒๒๙๒     ๒๐  ชั่วโมง      ๐.๕  หน่วยกิต
 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๕    อ ๒๐๒๐๕     ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒  ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๖    อ ๒๐๒๐๖    ๔๐  ชั่วโมง      ๑.๐  หน่วยกิต
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สาระพื้นฐาน

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑       อ ๓๑๑๐๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒                          อ ๓๑๑๐๒         ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓       อ ๓๒๑๐๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔                          อ ๓๒๑๐๒         ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕      อ ๓๓๑๐๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖       อ ๓๓๑๐๒       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต

 

สาระเพิ่มเติม

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๑                  อ ๓๐๒๐๑       ๔๐   ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ๑                       อ ๓๐๒๒๑                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
การเขียน ๑                                   อ ๓๐๒๓๑                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑    อ ๓๐๒๔๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต 
ภาษาฝรั่งเศส ๑                               ฝ ๓๑๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ ๑                        ฝ ๓๐๒๐๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมัน ๑                              ย ๓๑๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมันรอบรู้ ๑                        ย ๓๐๒๐๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น ๑                                 ญ ๓๐๒๐๑       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีน ๑                                    จ ๓๑๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑                   จ ๓๐๒๐๑       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๒                  อ ๓๐๒๐๒      ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ๒                       อ ๓๐๒๒๒                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
การเขียน ๒                                   อ ๓๐๒๓๒                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒    อ ๓๐๒๔๒       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศส ๒                               ฝ ๓๑๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ ๒                         ฝ ๓๐๒๐๒       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมัน ๒                              ย ๓๑๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมันรอบรู้ ๒                        ย ๓๐๒๐๒       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น ๒                                 ญ ๓๐๒๐๒       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีน ๒                                    จ ๓๑๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒                   จ ๓๐๒๐๒       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๓                  อ ๓๐๒๐๓      ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ๓                       อ ๓๐๒๒๓      ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
การเขียน ๓                                   อ ๓๐๒๓๓                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑                         อ ๓๐๒๔๓       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศส ๓                               ฝ ๓๒๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ ๓                         ฝ ๓๐๒๐๓       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมัน ๓                              ย ๓๒๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมันรอบรู้ ๓                        ย ๓๐๒๐๓       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น ๓                                 ญ ๓๐๒๐๓       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีน ๓                                    จ ๓๒๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๓                   จ ๓๐๒๐๓       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๔                   อ ๓๐๒๐๔       ๔๐   ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ๔                        อ ๓๐๒๒๔       ๔๐   ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต
การเขียน ๔                                    อ ๓๐๒๓๔                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒                          อ ๓๐๒๔๔                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
การสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ I ๓๐๒๙๔       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศส ๔                                ฝ ๓๒๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ ๔                          ฝ ๓๐๒๐๔       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมัน ๔                               ย ๓๒๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมันรอบรู้ ๔                         ย ๓๐๒๐๔       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น ๔                                  ญ ๓๐๒๐๔       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีน ๔                                     จ ๓๒๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๔                    จ ๓๐๒๐๔       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑
ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๕                  อ ๓๐๒๐๕                            ๔๐   ชั่วโมง         ๑.๐  หน่วยกิต
การแปล ๑                                    อ ๓๐๒๔๕      ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศส ๕                               ฝ ๓๓๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ ๕                         ฝ ๓๐๒๐๕       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมัน ๕                              ย ๓๓๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมันรอบรู้ ๕                        ย ๓๐๒๐๕       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น ๕                                 ญ ๓๐๒๐๕       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีน ๕                                    จ ๓๓๒๐๑       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๕                   จ ๓๐๒๐๕       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ ๒
ภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน ๖                   อ ๓๐๒๐๖       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
การแปล ๒                                     อ ๓๐๒๔๖      ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศส ๖                                ฝ ๓๓๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสรอบรู้ ๖                          ฝ ๓๐๒๐๖       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมัน ๖                               ย ๓๓๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต
ภาษาเยอรมันรอบรู้ ๖                         ย ๓๐๒๐๖       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น ๖                                  ญ ๓๐๒๐๖       ๔๐   ชั่วโมง       ๑.๐  หน่วยกิต
ภาษาจีน ๖                                     จ ๓๓๒๐๒       ๑๒๐ ชั่วโมง        ๓.๐  หน่วยกิต

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๖                    จ ๓๐๒๐๖       ๒๐   ชั่วโมง       ๐.๕  หน่วยกิต