บุคลากร กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางสาวบุญทวี ชาวปากน้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางวิศวา         รัชเดชานนท์ 
 
นางอมรรัตน์                 รัตนกุญชร 
     
     
นาง ญาณิศา          นนทกิจโยธิน
นางสาวดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์
นาง กาญจนา         เซ่งตระกูล
     
     
นางสาวสุพิชชา ปั้นจาด
นางประไพศรี        โพธิเจริญ
นางณธษา วีระชาติ
     
     
นางสาววัฒนา     เทียรเดช
นายวิถีชัย          ศรรักษ์
นางลัดดาวรรณ          ชื่นอารมณ์   
     
     
-
นางเบญจพร           สินธุวงษ์  
นางสาวสิริเพ็ญ     เสารัมณี 
นางทิพวรรณ สุวัณณุสส
     
     
นายวีรยุทธ          เข้าคลอง
       นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์
นายสมพงษ์           จุลดาลัย
     
     
 
นายเทิดพงษ์          ศรีวิเศษ
นางสาวศจิดา ฉายอรุณ